Działanie i aspekt społeczny w środowisku wirtualnym w podejściu zadaniowym

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na wykorzystaniu podejścia zadaniowego na kursie internetowym z języka angielskiego. Omawia wykorzystanie tego podejścia w nauczaniu języków obcych zgodnym ze standardami europejskimi nauczania, uczenia się i oceniania, tzn. z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” (Rada Europy, 2003). Nawiązuje również do metodyki prowadzenia kursów online oraz tzw. e-tywności, które są aktywnymi zadaniami zaprojektowanymi tak, aby wzmacniać poczucie wspólnoty na kursie oraz podnosić motywację studentów.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]