Treści i organizacja procesów (e-)kształcenia. Problem spójności w projektach edukacyjnych

Abstrakt

Problem wewnętrznej spójności procesów kształcenia rozumianej jako zgodność pomiędzy celami głównych interesariuszy projektu edukacyjnego, a jego treścią i organizacją oraz warunkami procesu dydaktycznego — ujawnia się zawsze, gdy tej spójności brakuje. Niespójność procesu kształcenia prowadzi nie tylko do obniżenia poziomu efektywności dydaktycznej konkretnego kursu lub zajęć akademickich, ale może być także przyczyną negatywnego skutku wychowawczego i utraty prestiżu nauczyciela i uniwersytetu. Problem ów zanalizowano w kontekście trzech różnych przykładów kształcenia komplementarnego (ang. blended learning), a mianowicie:

  • kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli oświaty w zakresie informatyki organizowanych przez uczelnię cniepubliczną,
  • yklu kursów dla menadżerów e-szkoleń w sektorze publicznym realizowane przez firmę szkoleniową z udziałem uczelni publicznej w roli partnera,
  • zakrojony na szeroką skalę projekt rozwijania talentów uczniowskich w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych realizowany przez samorząd dużego miasta.

W wyniku przeprowadzonej analizy zdefiniowano czynniki (o ogólniejszym niż analizowane przypadki znaczeniu), które mogą powodować obniżenie jakości szkoleń i studiów realizowanych w Internecie, czego pośrednim skutkiem bywa tworzenie fałszywych wzorców i schematów działania u uczestników projektu.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]