Proces wytwarzania e-kursu. Studium przypadku

Abstrakt

Artykuł definiuje proces wytwarzania e-kursu i e-lekcji oraz kolejne jego etapy, zaczynając od określania celu i odbiorcy, a kończąc na udostępnieniu treści. Na podstawie opisanego procesu przedstawiane jest studium przypadku dla e-kursu prowadzonego na studiach zaocznych na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej na przedmiocie Strategie informatyzacji. Artykuł pokazuje też ewaluację studium przypadku, zarówno na poziomie oceny korelacji aktywności na platformie Moodle z wynikami projektu, jak i zestawienie wyników grupy z e-kursem z grupą kontrolną. Przedstawienie opisu kursu zgodnie z zaproponowanym procesem zapewnia czytelność, a także pokazuje metodyczne podejście do wytwarzania materiałów przeznaczonych dla e-nauczania.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]