Ocena wyników procesu kształcenia zdalnego z wykorzysta - niem narzędzi sztucznej inteligencji

Abstrakt

W edukacji, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, obserwujemy wzrost znaczenia roli komputerów oraz poszerzanie się zakresu stosowania technologii informacyjnych. Obok wykorzystywania komputera jako narzędzia pozwalającego na poszukiwanie różnych informacji w Internecie, stosuje się go do wspomagania nauczania, ale także jako narzędzie oceny efektów uczenia się. W ostatnim przypadku, komputer pomaga osobom biorącym udział w procesie kształcenia (nauczycielom, uczniom) w weryfikacji i ocenie zarówno stopnia nabycia wiedzy w określonej dziedzinie, jak i w ocenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Weryfikacja i ocena stopnia przyswojenia wiedzy jest nieodłącznym elementem procesu edukacji, niejednokrotnie trudnym i uciążliwym. Szczególną trudność sprawia kwestia wstępnej oceny wiedzy uczniów przed rozpoczęciem nauki danego przedmiotu oraz kwestia oceny możliwości percepcji i przyswajania przez danego ucznia nowej wiedzy. Do rozwiązania tych problemów można wykorzystać metody sztucznej inteligencji oraz metody kształcenia zdalnego. W niniejszym artykule zostaną omówione zasady generowania indywidualnych ścieżek kształcenia z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji dla uczestników kursu Algorytmy i struktury danych. Ponadto przedstawione zostaną wyniki badań przydatności metod sztucznej inteligencji w personalizacji kursów e-learningowych.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]