Determinanty użytkowania otwartych zasobów edukacyjnych. Czasowa i przestrzenna analiza korzystania z przykładowego serwisu otwartych zasobów edukacyjnych

Abstrakt

Artykuł analizuje zachowania użytkowników otwartych zasobów edukacyjnych. Zachowania te są odmienne od tych, które są badane i opisywane w literaturze dla systemów komputerowego wspomagania nauczania. Odmienność ta wynika z faktu, że użytkownicy otwartych zasobów informacyjnych korzystają z oferty uczenia się nie podlegając żadnemu systemowi przymusu. Ich uczestnictwo w systemie uczenia się jest całkowicie dobrowolne, a ich wiedza po zakończeniu edukacji nie jest kontrolowana. Jedyną motywacją do podjęcia nauki i jej kontynuowania jest zainteresowanie udostępnioną wiedzą jako taką. Obserwacja takich spontanicznych zachowań odbiorców otwartej oferty edukacyjnej jest znacznie trudniejsze niż analiza zachowań uczniów korzystających z e-learningu w typowym modelu uczenia mieszanego, gdy obok samodzielnych studiów z wykorzystaniem narzędzi i zasobów komputerowych uczeń (lub student) podlega ocenie przeprowadzanej przez nadzorującego proces uczenia się nauczyciela. Dlatego opisana w pracy cztery lata trwająca obserwacja zachowań Internautów wykorzystujących stworzony przez autorów zasób edukacyjny stanowi opracowanie odmienne od tych, z jakimi mamy najczęściej do czynienia w naukowych badaniach e-learningu. Obserwacja ta, mimo jej jednostkowego charakteru, może być pierwszym krokiem na drodze do stworzenia modelu sposobu użytkowania otwartych zasobów wiedzy.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]