Zastosowanie szkolenia hybrydowego w nauczaniu metod statystycznych

Abstrakt

W publikacji przedstawiono zastosowanie metody hybrydowej (blended learning), łączącej edukację tradycyjną z kształceniem przez Internet, do nauczania wybranych problemów statystyki matematycznej oraz sposobu jej wykorzystania w celu opracowania wyników pomiarów laboratoryjnych. Internetowy kurs statystyki, stanowiący integralną część modułu nauczającego metod statystycznej oceny wyników eksperymentów, został opracowany według modelu kształcenia zgodnego z założeniami określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji pod względem zakresu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, jakie student powinien posiąść po jego pozytywnym zaliczeniu. Omówiono strukturę kursu oraz te treści nauczania, które są przekazywane za pomocą lekcji multimedialnych dostępnych dla studentów poprzez platformę Moodle. Przedyskutowano również ocenę efektywności nauczania statystyki metodą hybrydową, porównując ją z wynikami uzyskanymi podczas kształcenia realizowanego w sposób tradycyjny.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]