Zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym w e-nauczaniu: wykorzystanie narzędzia Spector

Abstrakt

W latach 2011–2012 Uniwersytet Warszawski przeprowadzał projekt badawczy, którego celem było (1) zweryfikowanie hipotezy, w jakim stopniu dostęp do informacji ukazujących charakterystykę organizacji procesu uczenia się jest powiązany z poczuciem skuteczności, poziomem motywacji, preferowaną formą kształcenia oraz wrażeniem obecności prowadzącego oraz (2) zweryfikowanie zależności pomiędzy stylem organizacji procesu uczenia się a wykorzystaniem modułu Spector, wspomagającego ten proces. Rozszerzający możliwości platformy edukacyjnej Moodle moduł Spector, wdrożony na potrzeby badania, miał wspomagać zarządzanie organizacją uczenia się i nauczania w kształceniu asynchronicznym, a co za tym idzie, oferować wsparcie w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii niepowodzeń dydaktycznych studentom i nauczycielowi. Wyniki pierwszej części badania nie potwierdziły relacji występujących miedzy zmienną niezależną a zmiennymi zależnymi. Jednocześnie spośród osób badanych, które podjęły się próby oceny znaczenia wprowadzenia monitoringu aktywności za pomocą modułu Spector, większość wskazywała na jego istotność w procesie kształtowania motywacji i planowania nauki. Rozstrzygnięcie wątpliwości wymagało przeprowadzenia w 2012 r. kolejnych badań obejmujących style działania, w wyniku których ustalono, że ocena przydatności wprowadzonej aplikacji Spector w organizacji procesu uczenia się jest związana m.in. z aktualnym stopniem studiów, który realizują respondenci.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]