Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

Szanowni Czytelnicy! Bieżący numer EduAkcji zawiera sześć artykułów poświęconych różnym aspektom szeroko rozumianego e-nauczania. Zeszyt otwiera tekst poświęcony przeglądowi najważniejszych kierunków informatyzacji i automatyzacji systemów edukacyjnych w kontekście globalnych trendów rozwojowych współczesnego kształcenia uniwersyteckiego (B. Galwas). Kolejny artykuł dotyczy problematyki wykorzystania baz danych i sposobów reprezentacji wiedzy w automatyzacji procesu e-nauczania, wraz z prezentacją prototypowej aplikacji (L. Banachowski, E. Mrówka-Matejewska, J.P. Nowicki). Trzecia praca zawiera wyniki badań nad wpływem elementów stymulujących (o znamionach grywalizacji) na emocjonalne i motywacyjne składowe procesu czytania tekstu (M. Słomczyński, D. Sidor). Praca czwarta omawia możliwość wsparcia technologiami informacyjnymi edukacji i terapii dzieci autystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne (A. Landowska, A. Kołakowska, A. Anzulewicz, P. Jarmołkowicz, J. Rewera). W artykule piątym przeprowadzono analizę właściwości i funkcjonalności nowoczesnych narzędzi informatycznych przeznaczonych do szybkiego tworzenia kursów e-learningowych, wraz z dyskusją ergonomii pracy podczas ich używania (B. Dębska, L. Dobrowolski, K. Hęclik). Ostatni, szósty artykuł to prezentacja kursu poświęconego historii i kulturze Europy Zachodniej i USA w latach sześćdziesiątych, oglądanych przez pryzmat muzyki zespołu The Beatles (D. Krawczyk).

Najważniejsze tezy wszystkich artykułów publikowanych w tym numerze były prezentowane w trakcie czternastej edycji ogólnopolskiej konferencji Uniwersytet Wirtualny – Model, Narzędzia, Praktyka, zorganizowanej w okresie 25–26 czerwca 2014 roku przez Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ta integrująca polskie środowisko teoretyków i praktyków e-learningu impreza jest organizowana co roku przez jedną z czterech uczelni: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Polsko- Japońską Akademię Technik Komputerowych i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z wielką przyjemnością chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego ważnego wydarzenia, w szczególności Komitetowi Sterującemu, Komitetowi Programowemu, Komitetowi Organizacyjnemu oraz Polskiemu Towarzystwu Naukowemu Edukacji Internetowej.

                                                                                                                                                             Arkadiusz Orłowski