Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy!

W dobie globalizacji, specjalizacji oraz zmieniających się potrzeb rynku pracy, coraz istotniejsze stają się kompetencje, które pozwolą na mobilność ludzi - pomiędzy pracodawcami, regionami, a nawet krajami. W Unii Europejskiej zdefiniowano ramy kwalifikacji, pozwalające na uznawanie kompetencji pomiędzy poszczególnymi państwami. Polska jest jednym z nich i, idąc z tym duchem, wypracowuje krajowe ramy kwalifikacji. Niezwykle istotną składową kwalifikacji są tzw. kompetencje kluczowe, do których należą między innymi umiejętności informatyczne, porozumiewanie się w różnych językach i kompetencje kulturowe, przedsiębiorczość, a także umiejętność uczenia się i postawy obywatelskie. W świetle tych regulacji, warto ponawiać pytania o to, czy aktualnie stosowane modele kształcenia w e-edukacji i kształceniu tradycyjnym pozwalają na zbudowanie umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Przedstawiam Państwu trzynasty numer czasopisma EduAkcja, w którym podejmowane są tematy związane z wyzwaniami współczesnej e-edukacji. Polecam Państwu szczególnie artykuł poświęcony globalnej cywilizacji i jej wyzwaniom, który otwiera ten numer magazynu. Artykuł pokazuje Europę, Azję i Amerykę jako trzy filary filozofii i nauki, które współpracując kształtują przyszłość świata. Autor wskazuje, że wielokulturowość powinna być immanentnym komponentem otwartej edukacji, a intelekt i umiejętności technologiczne nie mają narodowości. Ta globalna wizja nowego humanizmu powinna zostać przełożona na praktykę edukacji, dlatego zachęcam do dalszej lektury numeru. Polecam artykuły dotyczące programowanego modelu nauczania, zastosowaniu rozpoznawania emocji czy organizacji procesów kształcenia języków obcych. W numerze nie zabrakło także opisów koncepcji i badań nad e-technologiami stosowanymi w globalnej i lokalnej edukacji. Przedstawiono także ciekawe projekty związane z zastosowaniem e-technologii w edukacji, w tym projekt MODERN oraz AUTMON.

Numer ten jest owocem konferencji Uniwersytet Wirtualny z 2016 roku. Konferencja odbyła się 22-23 czerwca na Politechnice Warszawskiej i niniejszym dziękujemy jej organizatorom, którzy podjęli trud organizacji debaty o modelach i technologii e-nauczania. Podziękowania kieruję do Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego konferencji, a także do Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej, które od lat patronuje konferencji.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym

Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,

Agnieszka Landowska

Redaktor Naczelna