Multidyscyplinarny charakter problemu realizacji koncepcji otwartego nauczania na odległość (ODL - Open and Distance Learning)

Abstract

Wprowadzenie koncepcji ODL wymaga organizacyjnych i merytorycznych zmian w organizowaniu systemu nauczania. Nie uda się zapewnić mobilności studentom, uznawalności osiągnięć akademickich, zgodności wymaganych na rynku pracy kompetencji i programów nauczania w ramach tradycyjnego systemu nauczania. Uproszczona interpretacja nauczania na odległość, jako komunikowania się ze studentem przez narzędzia teleinformatyczne, nie gwarantuje studentom wyników równowaŜnych z nauczaniem tradycyjnym w sensie pedagogicznym i dydaktycznym, ale zachowanie tradycyjnego sposobu opracowania i realizacji programów nauczania nie nadąŜy za postępem rozwoju technologicznego. Problem polega na znalezieniu nowych zasad działania maszyny dydaktycznej.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]

{pdf=/files/pdf/06.pdf|800|600}