Przewodnik dla autorów

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania tekstów (napisanych w języku polskim i angielskim) związanych z tematyką czasopisma. Szczególnie zależy nam artykułach prezentujących oryginalne wyniki ukończonych lub trwających prac badawczych poświęconych tematyce e-edukacji, opisujących dobre praktyki czy studia przypadków, ale zachęcamy także do nadsyłania esejów naukowych, recenzji książek i komunikatów z konferencji naukowych poświęconych tematyce zdalnego nauczania. Nadesłane artykuły będą recenzowane. Do publikacji zakwalifikowane zostaną teksty, które uzyskają pozytywną opinię dwóch recenzentów. Publikacja artykułów jest bezpłatna.

ARKUSZ ZGŁOSZENIA [pobierz]

Wskazówki dla autorów:

 • plik z artykułem powinien być przesłany w formacie RTF, DOC lub DOCX,
 • praca musi zawierać tytuł, streszczenie (maksymalnie 200 słów) oraz słowa kluczowe (maksymalnie 5), wszystkie wymienione elementy w dwóch wersajch językowych (polskim i angielskim),
 • należy podać afiliację autora (autorów) zawierającą: nazwę instytucji, adres instytucji, adres e-mail autora (autorów),
 • tekst musi być zawarty w jednej kolumnie,
 • kolejne nagłówki muszą być numerowane; należy unikać nagłówków trzeciego lub kolejnych stopni,
 • wszelkie odwołania do literatury oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA (objaśnienie w zakładce Zasady bibliograficzne)
 • wszelkie ilustracje: rysunki, zdjęcia, wykresy itp. należy przygotować w rozdzielczości minimum 96 dpi i podpisać, podając źródło,
 • wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma).

Prace wybrane do publikacji zostaną poddane korekcie językowej oraz sformatowaniu, a następnie przesłane autorom do autoryzacji.

Przygotowanie zgłoszenia i artykułu

Autorzy są proszeni o uważne sprawdzenie zgodności swojego zgłoszenia i artykułu z następującymi zaleceniami (redakcja zastrzega sobie prawo do zwrotu zgłoszenia w razie nieprzestrzegania zaleceń publikacyjnych).

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb czasopisma "EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883). Ponadto przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do zmiany swoich danych w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 2. >Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z publikacją w czasopiśmie "EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej" w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Informacja o prawach autorskich

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza (oświadczają), że:

 • opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich;
 • opracowanie nie było wcześniej publikowane, ani nie zostało wysłane do recenzji w innych pismach lub wydawnictwach;
 • wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji, korektę językową, redakcję i zmiany w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu) i opublikowanie opracowania na stronie internetowej Czasopisma EduAkcja oraz udostępnienie innym czasopismom do przedruków;
 • wyraża zgodę na opublikowanie angielskiego streszczenia swojego artykułu wraz z danymi nt. miejsca zatrudnienia autora (autorów) w internetowych bazach czasopism.