Zasady recenzji

Procedura recenzowania artykułów w magazynie EduAkcja jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.

  1. Każdy artykuł o charakterze naukowym zgłoszony przez Autorów do publikacji w czasopiśmie jest poddawany recenzji. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane.
  2. Do wykonania recenzji wyznaczanych jest dwóch niezależnych Recenzentów kompetentnych w dziedzinie, której dotyczy tematyka artykułu. Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor naukowy w porozumieniu z Redaktorem naczelnym oraz Radą Programową czasopisma. Z recenzentami nie jest podpisywana formalna umowa recenzji, a wykonanie recenzji jest nieodpłatne. Redakcja w żaden sposób nie wywiera wpływu na Recenzentów ani nie sonduje wyników recenzji.
  3. Recenzje są dokonywane pisemnie w oparciu o Arkusz recenzji, który pozwala na jednoznaczne określenie oceny i rekomendacji Recenzenta o opublikowaniu lub odrzuceniu artykułu, a także pozwala na umieszczenie uwag szczegółowych. Recenzent podpisując Arkusz recenzji jednocześnie podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów o następującej treści: Oświadczam, że nie występuje żaden konflikt interesów uniemożliwiający obiektywną recenzję.
  4. Recenzja ma charakter single-blind review, co oznacza, że nazwiska Autorów są znane Recenzentom, natomiast nie udostępnia się Autorom nazwisk Recenzentów ich publikacji, a jedynie wyniki recenzji.
  5. Decyzję o publikacji podejmuje Redakcja w oparciu o dwie pozytywne recenzje. W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne (jedna akceptuje, a druga odrzuca publikację), powoływany jest trzeci Recenzent, a jego ocena jest decydująca.
  6. Raz do roku (na stronie czasopisma) publikowana jest zbiorcza lista Recenzentów z danego roku kalendarzowego.
  7. Wszelkie nieprawidłowości w procedurach recenzji poddawane są wnikliwej analizie Redakcji, a w sprawach spornych o dalszym postępowaniu decyduje Rada Programowa czasopisma.
  8. Niniejsza procedura oraz Arkusz recenzji podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.