Profil czasopisma

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej to czasopismo o charakterze naukowym utworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI) w 2009 roku. Celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań naukowych nad szeroko rozumianą edukacją elektroniczną. Magazyn ma stanowić także forum wymiany dobrych praktyk w zakresie tworzenia i wdrażania metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem komputerów i Internetu. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku, ma charakter elektroniczny, a jego zakres tematyczny obejmuje między innymi:

  • nowe trendy w e-edukacji w Polsce i na świecie,
  • metodyka kształcenia na odległość, w tym zagadnienia jakości materiałów, narzędzi i procesów edukacyjnych,
  • socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty zdalnego nauczania,
  • technologie związane z e-edukacją, w tym Web 2.0,
  • narzędzia wspierające edukację,
  • otwarte zasoby edukacyjne,
  • e-nauczanie w kształceniu ustawicznym,
  • Edukacja 2.0,
  • oraz inne zagadnienia kształcenia na odległość.

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z grudnia 2015 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 6,2 punkta (ICV). Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Google Scholar oraz DOAJ (Directory of Open Access Journals). Znajduje się również w wykazie Index Copernicus oraz POL-index.

Zapraszamy do współpracy!

Czasopismo EduAkcja ukazuje się w modelu otwartym (OA) oraz objęte jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Licencja Creative Commons